XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 • Sửa đổi, bổ sung quy định những điều đảng viên không được làm để phù hợp với thực tiễn

  Sửa đổi, bổ sung quy định những điều đảng viên không được làm để phù hợp với thực tiễn

  Một trong những nội dung được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) xem xét, quyết định là việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đây cũng là nội dung thu hút sự quan tâm, đồng tình của cán bộ, đảng viên trong cả nước.
   16/10/2021  14:10 Xem tiếp 
 • Bài 5: Điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

  Bài 5: Điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

  Từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, cách mạng Việt Nam đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Có được kết quả đó là nhờ có sự đổi mới bổ sung phát triển không ngừng, tiến hành liên tục, thường xuyên, cho phù hợp với nhiệm vụ mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với quá trình ấy Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thông qua nội dung “xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
   14/10/2021  08:44 Xem tiếp 
 • Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

  Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

  Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, cần nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nhà nước trong bối cảnh hiện nay.
   13/10/2021  13:53 Xem tiếp 
 • Phai nhạt lý tưởng, sa đà vào chủ nghĩa cá nhân thì hậu quả khôn lường

  Phai nhạt lý tưởng, sa đà vào chủ nghĩa cá nhân thì hậu quả khôn lường

  Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 2 yếu tố tác động đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, là suy thoái về đạo đức, lối sống.
   11/10/2021  11:53 Xem tiếp 
 • Đồng chí Lê Đức Thọ và bài học kinh nghiệm công tác xây dựng tổ chức Đảng cơ sở hiện nay

  Đồng chí Lê Đức Thọ và bài học kinh nghiệm công tác xây dựng tổ chức Đảng cơ sở hiện nay

  Từ năm 1962, Đảng phát động Cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ “bốn tốt”, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chịu trách nhiệm trước Đảng về công tác tổ chức, đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những người chỉ đạo, đề ra chủ trương vừa là người trực tiếp theo dõi sát sao cuộc vận động, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh cũng như sơ kết, tổng kết kinh nghiệm cuộc vận động. Cuộc vận động này để lại những bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng hiện nay.
   09/10/2021  15:19 Xem tiếp 
 • Bài 4: Khắc phục bất cập về Quy định những điều đảng viên không được làm

  Bài 4: Khắc phục bất cập về Quy định những điều đảng viên không được làm

  Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa diễn ra tại Hà Nội đó là thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Việc sửa đổi, bổ sung này được kỳ vọng khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới
   09/10/2021  10:14 Xem tiếp 
 • Bài 3: Đặc biệt chú trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái...biểu hiện

  Bài 3: Đặc biệt chú trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái...biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng là sự tiếp tục và làm sâu sắc thêm về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng bổ sung, hoàn thiện một số nội dung quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt chú trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
   09/10/2021  09:43 Xem tiếp 
 • Bài 2: “Đột phá” trong công tác xây dựng Đảng

  Bài 2: “Đột phá” trong công tác xây dựng Đảng

  Trước khi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI được ban hành, có dư luận cho rằng, còn có những “vùng cấm”, những “tảng băng chìm” chưa được động tới, có những vụ việc nổi cộm kéo dài nhiều nhiệm kỳ chưa được giải quyết. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, nhiều “đột phá” trong công tác xây dựng Đảng được giải quyết.
   09/10/2021  09:16 Xem tiếp 
 • Những điều đảng viên không được làm phải dễ nhớ, dễ nhận diện

  Những điều đảng viên không được làm phải dễ nhớ, dễ nhận diện

  Quy định số 47 cần được bổ sung, sửa đổi để làm sao cán bộ, đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện và tổ chức đảng dễ giám sát, dễ nhận diện.
   07/10/2021  08:03 Xem tiếp 
 • Liêm chính - phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Liêm chính - phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đảng ta thường xuyên nhấn mạnh, một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác cán bộ là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,… gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để xây dựng đạo đức trong sáng, tận tâm phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, thì việc vận dụng sáng tạo tư tưởng về “liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.
   06/10/2021  14:55 Xem tiếp 
 • Những “dấu ấn” công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

  Những “dấu ấn” công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

  Để Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, thực hiện được sứ mệnh lịch sử của Đảng đối với Tổ quốc, dân tộc, giai cấp công nhân, nhân dân lao động, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo đến xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, cho thấy thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là thắng lợi của công tác xây dựng Đảng. Trong mọi điều kiện hoàn cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm và được coi là nhiệm vụ “then chốt”có ý nghĩa sống còn, quan trọng hàng đầu về xây dựng Đảng.
   06/10/2021  14:12 Xem tiếp 
 • Xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

  Xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

  Tổng Bí thư yêu cầu: “Chỉ rõ có gì cần bổ sung, điều chỉnh; nên chăng phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...
   05/10/2021  10:20 Xem tiếp 
 • Công tác kiểm tra, giám sát tạo chuyển biến từ cơ sở

  Công tác kiểm tra, giám sát tạo chuyển biến từ cơ sở

  Việc chủ động kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lựa chọn những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm sai phạm đã góp phần tạo ra nhiều chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là ở cơ sở. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
   29/09/2021  11:49 Xem tiếp 
 • Khi Đảng khuyến khích, bảo vệ cán bộ “vượt rào”, không vụ lợi

  Khi Đảng khuyến khích, bảo vệ cán bộ “vượt rào”, không vụ lợi

  Những cán bộ mạnh dạn “vượt rào”, đưa ra những chủ trương đột phá vì sự phát triển chung, động cơ trong sáng, không vụ lợi thì Đảng cần có cơ chế để bảo vệ họ.
   28/09/2021  09:38 Xem tiếp 
 • Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác dân vận hiện nay

  Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác dân vận hiện nay

  Với quan điểm không ngừng tăng cường và đổi mới công tác dân vận, trong những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản có tính hệ thống, đồng bộ, bao trùm các lĩnh vực của công tác dân vận, đồng thời tổ chức thực hiện có kết quả trong thực tế. Những nỗ lực đó đã góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
   26/09/2021  20:13 Xem tiếp 
Tổng số: 208 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang